WORKSHOP

การทำตัวอักษรพิมพ์บนโลหะ (ทำง่ายๆ..ผลที่ได้..ก้อดี)

ตัวอักษรพิมพ์บนโลหะ

ณ ที่นี้ผมทำป้ายมาให้ดูกันนะคับ

อันนี้เป็นป้ายทะเบียน มอไซ นะคับ(อาจดูจงใจไปหน่อย) ตลก นม 555 (นม คือ นครราชสีมา เด้อ 555^^)

 โปรแกรมที่ใช้ เช่นเคย PHOTOSHOP

วิธีการทำนะ...

- สร้างกระดาษใหม่ขึ้นมา

  (file-new ตั้งค่าเท่าไหร่ก้อด้ายตามใจเลย..(ok)

- พิมพ์ตัวหนังสือลงไป

  (เลือก horizontal type tool ที่ toolbar)โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้

- ปรับขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสมตามต้องการ

  (toggle the character and paragraph palattes)

- โหลด selection

  (select-loadselection...)

- สร้าง channels ใหม่ (ไปที่ channels palattes-create new channels )โปรจะตั้งชื่อเป็น alpha1ให้

- เทสีขาว ลงบนตัวหนังสือ

  (ที่ toolbar - set foreground color เป็นสีขาว - กด alt + delete ที่ keyboard)

- ยกเลิก selection

  (กด ctrl + d)

- ใส่เบลอ 

  (filter - blur - gaussian blur...)

- ตั้งค่าความเบลอ 

  (radius เป็น 7 px)

- กลับมา selection ตัวเดิม

  (select - reselect)

- เทสีขาวลงไปอีกครั้ง

  (กด alt + delete)

- ยกเลิก selection

  (กด ctrl + d)

- ใส่เบลออีกครั้ง

  (filter - blur - gaussian blur...)

- ตั้งค่าความเบลอ

  (redius ซัก 0.5 px)

- กลับไปที่ palattes layer สร้าง layer ใหม่

  (create a new layer)

- เทสีเทาลงไป

  (edit - fill) ตั้งต่า (ที่ช่อง use = 50 % gray - ok)

- ใส่จุด noise ให้ทั่วทั้งภาพ

  (filter - noise - add noise)

- ตั้งค่า

  (ที่ amount ซัก 5 - distribution เป็น gaussian - ติ๊กถูกข้างหน้า monochromatic - ok)

- ใส่เบลอแบบเคลื่อนไหวทำให้ภาพเป็นเส้นคล้ายสแตนเลต โลหะ (พวกนั้นแหละ)

  (filter - blur - motion blur...)

- ตั้งค่า

  (ที่ angle = 0 - distance = 999 px - ok)  จิงๆแล้วจะเลือกเม่าไหร่ก่อด้ายนะ..ตามความเหมาะสม

- ตอนนี้เราจะได้เส้น ถ้ายังไม่พอ ก้อใส่ filter เพิ่ม.. ตามความเหมาะสม

  (โดยการ กด ctrl + f ) กด 1 ครั้ง เพิ่ม 1 ครั้ง เป็นการทำซ้ำ filter เดิม

- จากนั้น ก้อจะมาไล่แสง เอฟเฟก กัน

  (filter - render - lighting effects...)

- จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่าต่างๆนาๆ อย่าไปสนใจ มาดูข้างล่างกัน ที่ช่อง

  texture chanels ให้เลือก เป็น alpha1 ก้อ chanels ทีทำไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง..ได้ใช้และ ๆๆ

  จากนั้นจะเห็นช่อง พรีวิวทางซ้ายมือขนาดใหญ่ ให้เราเลือกปรับจุดของแสงได้อย่างสะใจ

  แล้วแต่คุณผู้ทำ จะเห็นได้ว่าตัวหนังจะดูเหมือนถูกพิมพ์ลงบน แผ่นโลหะแล้ว

  จะมีทั้งแบบนูนขึ้นมา และ ลึกลงไป สามารถเลือกได้จาก การติ๊กถูกข้างหน้า

  คำั่สั่ง white is high คับ ตัวเลือกต่างๆก้อลองเล่นดูนะคับ แต่ว่าอันที่จิงแค่นี้ก้อเวิร์ค แล้ว

  มอไซๆๆๆ 555 เอิ๊กๆ

  ทำเป็นเทกเจอร์ เอาไว้ map materials ในโปรแกรม 3d ก้อดีนะ

edit @ 22 Nov 2009 12:01:38 by JEAN

edit @ 22 Nov 2009 12:15:21 by JEAN

การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

graphic-product

     การออกแบบกราฟฟิกหมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะ ส่วนประกอบภายนอกของ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (to communicate)
ในอันที่จะให้ผล ทางจิตวิทยา ต่อผู้อุปโภค บริโภคเช่น ให้ผลในการดึงดูด ความสนใจ
การให้มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ด้วย
การใช้วิธี การออกแบบ การจัดวางรูป ตัวอักษร ถ้อยคำ โฆษณา เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ ทางการค้า แล ะอาศัยหลักศิลปะการ จัดภาพให้เกิดการประสาน
กลมกลืน กันอย่างสวยงาม

    การออกแบบกราฟฟิก บรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ได ้ทั้งลักษณะ 2 มิติ
บนพื้นผิวแผ่นราบของวัสด ุเช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะอาบดีบุก หรือ
อลูมิเนียม โฟมฯลฯ ก่อนนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกัน เป็นรูปทรงของ
บรรจุภัณฑ์ ส่วนในลักษณะ 3 มิติก็อาจทำได้ 2กรณีคือ ทำเป็นแผ่นฉลาก (label)
หรือแผ่นป้าย ที่นำไปติดบนแผ่นบรรจุภัณฑ์ประเภท rigid forms ที่ขึ้นรูปมา
เป็นภาชนะบรรจุสำเร็จมาแล้ว หรืออาจจะสร้างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุ รูปทรง 3มิติ
โดยตรงก็ได้เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกเป็นต้น ซึ่งลักษณะของการออกแบบกราฟฟิก
บรรจุภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่มักถือตามเกณฑ์ของเทคนิคการพิมพ์ในระบบต่างๆเป็นหลัก

    การออกแบบกราฟฟิก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบรรจุภัณฑ์เป็นอย่าง
มาก เพราะว่าเป็น ส่วนประกอบที่สำคัญ เหนือไปจากการบรรจุและการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์โดยตรงทำให้บรรจุภัณฑ์ ได้มีหน้าที่ เพิ่มขึ้นมา โดยที่ลักษณะกราฟฟิก
บรรจุภัณฑ์และสลากได้แสดงบทบาทหน้าที่สำคัญ อันได้แก่

    1. การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต กราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
และแผ่นสลาก ได้ทำหน้าที่ เปรียบเสมือนสื่อ ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ ์ในอันที่
จะเสนอต่อผู้อุปโภค บริโภคแสดงออกถึง คุณงานความดีของผลิตภัณฑ์ และความ
รับผิดชอบที่ ผู้ผลิตมีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยท ี่ลักษณะทาง กราฟฟิก จะสื่อความหมาย
และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ตลอดทั้งสร้างความต่อเนื่อง
ของการใช้ การเชื่อถือในคุณภาพ จรกระทั่งเกิด ความศรัทธา เชื่อถือในผู้ผลิตใน
ผลผลิตที่สุดด้วย 

    2. การชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบถึง ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะ
กราฟฟิกเพื่อ ให้สื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า ผลิตภัณฑ์คืออะไร และ
ผู้ใดเป็นผู้ผลิตนั้น มักนิยมอาศัย ใช้ภาพและอักษรเป็นหลัก แต่ก็ยังอาศัยองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในการออกแบบ เช่น รูปทรง เส้น สี ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อให้เข้าใจหมายหมายได้
เช่น เดียวกับการใช้ภาพ และข้อความอธิบายอย่างชัดเจน ตัวอย่างงานดังกล่าวนี้มีให้
เห็นได้ทั่วไป และที่เห็นชัดคือ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ คล้ายคลึง
กัน ดังเช่น เครื่องสำอาง และยา เป็นต้น แม้บรรจุอยู่ในขวดหรือ หลอดรูปทรงเหมือนกัน
ผู้บริโภค ก็สามารถชี้ ได้ว่าอันใดคือเครื่องสำอางอันใดคือยา ทั้งนี้ก็โดนการสังเกตจาก
กราฟฟิก เช่น ลักษณะตัวอักษร หรือ สีที่ใช้ซึ่งนักออกแบบจัดไว้ให้ เกิดความรู้สึกผิด
แผกจากกัน เป็นต้น

    3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ สำหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการลักษณะ
รูปทรงและโครงสร้าง ของบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ใน
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภททั้งนี้ เพราะกรรมวิธ ีการบรรจุภัณฑ์ ใช้เครื่องจักรผลิตขึ้นมา
ภายใต ้มาตราฐานเดียวกัน ประกอบกับผู้แข่งขัน ในตลาดมีมาก ดังที่เห็นได้ จาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูปที่ผลิตและจำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งมี
ลักษณะรูปทรง และโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันมาก เช่น อาหารกระป๋อง ขวดเครื่องดื่ม
ขวดยา ซองปิดผนึก( pouch ) และกล่องกระดาษเป็นต้น บรรจุภัณฑ์
ต่าง ๆ เหล่านี้มักมีขนาด สัดส่วน ปริมารการบรรจุ ที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน
ดังนั้นการออกแบบกราฟฟิก จึงมีบทบาทหน้าที่แสดงเอกลักษณ์ หรือบุคลิกพิเศษ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน ( brand image ) ของผลิตภัณฑ์ และ ผู้ผลิตให้เกิด
ความชัดเจน ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน เป็นที่สะดุดตา และเรียกร้องความ
สนใจ จากผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่ให้จดจำ ได้ตลอดจนซื้อได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

    4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสารข้อมูล
ส่วนประสมหรือส่วน ประกอบที่เกี่ยว ข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ
สรรพคุณและวิธีการใช้อย่างถูหกต้องอย่างไรบ้าง ทั้งนี้โดยการอาศัย การออกแบบ
การจัดวาง( lay -out ) ภาพประกอบข้อความสั้นๆ( slogan)ข้อมูลรายละเอียด ตลอดจน
ตรารับรอง คุณภาพและอื่น ๆ ให้สามารถเรียกร้องความสนใจ จากผู้บริโภคให้
หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ การออกแบบกราฟฟิค
เพื่อแสดง บทบาทในหน้าที่นี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็น
พนักงานขายเงียบ ( the silent salesman )ที่ทำหน้าที่โฆษนา ประชาสัมพันธ์ แทนคน
ณ บริเวณจุดซื้อ( point of purchase ) นั้นเอง

    บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาด
ณ จุดขายที่สามารถจับต้องได้ เปรียบเสมือนกุญแจ ดอกสุดท้ายที่ จะไขผ่าน
ประตูแห่งการตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์สามารถ ทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษนา ได้อย่าง
ดีเยี่ยม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นงานพิมพ์ 3 มิติและมีด้านทั้งหมดถึง 6 ด้าน
ที่จะสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณา ได้ดีกว่าแผ่นโฆษณาที่มีเพียง 2 มิติหรือด้านเดียว

    นักออกแบบบางท่าน ได้เปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ว่าเปรียบ
เสมือนร่างกายของมนุษย์ เริ่มต้นจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ อันได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยม
ของกล่อง ทรงกลมของขวด หรือกระป๋อง เป็นต้น รูปทรงเหล่านี้เปรียบได้กับตัว
โครงร่างกายมนุษย์ สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบ เสมือนผิวหนังของมนุษย์
คำบรรยายบนบรรจุภัณฑ์ เปรียบได้กับปากที่กล่าวแจ้งแถลงสรรพ คุณของสินค้า
การออกแบบทั้งหมด ของบรรจุภัณฑ ์จึงเปรียบเสมือนระบบการทำงานของ
มนุษย์ ในการออกแบบนักออกแบบ จะนำเอาองค์ประกอบ ต่าง ๆ อันได้แก่
กลยุทธ์การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และสภาวะคู่แข่งขันมาเป็นแนวความคิด
ในการออกแบบ ให้สนองกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ ในแง่ของนักออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบอาจจะเขียน เป็นสมการอย่างง่าย ๆ ได้ดังนี้

         การออกแบบ = คำบรรยาย + สัญลักษณ์ + ภาพพจน์
                Design = Words + Symbols + Image

    ในสมการนี้ คำบรรยาย และสัญลักษณ์มีความเข้าใจ ตามความหมายของคำ ส่วน
ภาพพจน์นั้น ค่อนข้าง จะเป็นนามธรรม เนื่องจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศิลปะอย่าง
หนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกได้ด้วย จุด เส้น สี รูปวาด และรูปถ่าย ผสมผสานกัน ออกมาเป็น
พาณิชย ์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ด้วยหลักการง่าย ๆ 4ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายว่า

            S = Simple เข้าใจง่ายสบายตา
            A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง
            F = Function ใช้งานได้ง่าย สะดวก
            E = Economic ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

graphic-product

graphic-product

 graphic-product

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก

http://designprt.212cafe.com/archive/2008-07-25/to-communicate-8-2-3-2-label-rigid-forms-3-1-2-103-pouch-brand-image-4-lay-out-slogan-the-silent-sal/

window7 design-update1

posted on 08 Nov 2009 21:02 by loso-exteen

grahic design window7

มาอีกแล้วค๊าบบบบบบ สดๆร้อนๆจากเตา

กับอีก 1 ผลงาน grahic design เหมือนเดิมคับ เลียนแบบ graphic ของ window 7

สไตล์เดียวกับรูปข้างล่างเลย...เอามาจัด composition ใหม่

เพิ่มลูกเล่น,ความน่าสนใจอีกเล็กน้อย

อย่างเช่นเพิ่มความเป็นประกายของแสง...ควบคุมน้ำหนักของเส้นให้ดูมีการเคลื่อนไหว

(ดูจากเวบไฟล์ภาพมันจาเล็กหน่อยนะคับ..ของจิงเห็นรายละเอียดมากกว่านี้คับ)

เทคนิคการทำก้อเหมือนเดิมคับ PHOTOSHOP + ILLUSTRATOR (เวอร์ชั่นไหนก้อทำด้ายเน่อ)

PHOTOSHOP ใช้ในการควบคุมน้ำหนักสี,แสง และ Effect ต่าง

ILLUSTRATOR ใช้วาดเส้น คับ

ปล. จะไปแล้วฝากบอกทุกคนที่รัก กราฟิกทั้งหลาย(แหล่)

ผลงานทั้งหลายทุกคนทำได้..ไม่ยาก..แค่คิดจะทำ..และทำมันด้วยใจ( --" อย่าอ๊วก)

สุดท้ายจิงๆ ถ้า...มีรัยแนะนำเลย บอกกล่าวเลย ติชม ตามบาย ด่าก้อด้ายถ้างานมันห่วยขนาดนั้น เหอๆ 55 อิอิ

โอ้ย! ไปดีฝ่าฝันดีนะนักกราฟิกทุกคน จุ๊ฟๆ

 

edit @ 8 Nov 2009 21:22:56 by JEAN

edit @ 8 Nov 2009 21:35:57 by JEAN

edit @ 9 Nov 2009 01:23:59 by JEAN